در فرآیند فهرستنویسی مراحل زیر رخ می دهد:
 1. خرید از نمایشگاه
2. کنترل کتابهای دریافتی با فاکتورهای موجود
3. پیگیری کسری کتابها
4. زدن مهر مالکیت کتابخانه در صفحه عنوان و تعدادی از صفحات کتاب از ابتدا تا انتها
5. زدن مهر ثبت در صفحه عنوان کتاب
6. چسباندن جیب جهت امانت کتاب در داخل جلد در نتهای کتاب
7. ثبت کتب فارسی در دفتر ثبت فارسی و ثبت کتب لاتین در دفتر ثبت لاتین
8. نوشتن شماره ثبت و تاریخ ثبت در داخل مهر ثبت در صفحه عنوان کتاب
9. مطابقت کتابها با موجودی کتابخانه
10. در صورتیکه کتاب تکراری باشد در پشت صفحه عنوان شماره راهنمای کتاب نوشته می‌شود و همچنین شماره مدرک کتاب در داخل مهر مالکیت کتابخانه در صفحه عنوان نوشته می شود و شماره ثبت کتاب در رف برگه نوشته می شود و شماره ثبت کتاب وارد کامپیوتر شده و بعد از چک شدن و اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده تنها از عطف و بارکد و کارت امانت پرینت گرفته می شود و بعد از چسباندن عطف و بارکد و چک نهایی کتاب، آنها را به بخش امانت ارسال می‌کنند.
11. در صورتیکه کتاب تکراری نباشد ابتدا اطلاعات مربوط به فهرست روی کاربرگه‌های مخصوص نوشته می‌شود.
12. اطلاعات موجود در کاربرگه توسط تایپیست وارد کامپیوتر می شود.
13. جهت تصحیح اشتباهات احتمالی اطلاعات وارد شده روی کامپیوتر چک می شود.
14. از کارت‌های فهرستنویسی، برچسب عطف، برچسب بارکد و کارت امانت پرینت گرفته می‌شود.
15. برچسب عطف روی عطف و برچسب بارکد پشت جلد کتاب چسبانده می‌شود و کارت امانت داخل جیب کتاب قرار می‌گیرد.
16. کارتهای فهرست از یکدیگر جدا شده و کارتهای دو یا چند برگی به یکدیگر منگنه می‌شوند.
17. در پشت رف برگه کتاب شماره‌های ثبت کتاب، تاریخ ثبت، تعداد نسخه‌ها و جلدها نوشته می‌شود.
18. مرحله پایانی چک نهایی کتاب می‌باشد که شامل چک ثبت، پشت نویسی، عطف، بارکد، رف برگه‌نویسی، و تعداد کارتهای فهرست می‌باشد.
19. اشکالات احتمالی تصحیح می‌شوند و در پایان کتابها به بخش امانت ارسال می‌گردند.