بخش سفارشات و مجلات کتابخانه مرکزی وظیفه ساماندهی، پیگیری مجلات دریافت شده از سوی مؤسسه کارگزاری مجلات لاتین را دارد به محض دریافت بسته های مجلات این فرایند آغاز می شود و تا مرحله استفاده مراجعین ادامه می یابد کنترل شماره های کسری و پیگیری آنها نیز با همکاران بخش مجلات انجام می شود.