تماس با مسئول بخش آموزش

آدرس ایمیل:

akbarzadehfar@ymail.com

فاکس :

38357778

تلفن:

38369852

فریده اکبرزاده

تماس با مسئول بخش آی تی

آدرس ایمیل :

takaloo@kums.ac.ir

فاکس : 38357778

تلفن: 38363171

 

فریده تکلو

تماس با مسئول بخش امانت و بخش سفارشات

آدرس ایمیل:

azizmohammadi1391@gmail.com

فاکس : 38357778

تلفن: 38369853

عزیز محمدی

تماس با مسئول بخش علم سنجی

آدرس ایمیل:

chehri351@gmail.com

فاکس : 38357778

تلفن: 38369851

شهاب چهری

تماس بامسئول بخش نشریات

آدرس ایمیل : makhsoosi_sharareh@yahoo.com

فاکس : 38357778

تلفن: 38369854

شراره مخصوصی