نمایشگاه های برگزار شده در سال 96 توسط کتابخانه مرکزی

 

1-      برگزاری نمایشگاه کتاب در محل دانشکده پزشکی در مورخه 2/11/95 توسط انتشارات تیمورزاده

2-     برگزاری نمایشگاه کتاب در محل دانشکده پرستاری مامایی در مورخه 11/6/96 توسط انتشارات تیمورزاده

3-     برگزاری نمایشگاه کتاب در محل دانشکده پرستاری مامایی در مورخه 19/6/96 توسط انتشارات ایده نوین

  • 112
  • 11
  • 13
  • 14