آدرس و شماره تماس دیگر کتابخانه های دانشگاه
تلفن
آدرس
نام کتابخانه
21-4274618
سرخه لیژه ـ
خیابان دانشگاه
دانشکده پزشکی
 
خیابان دولت آباد ـ روبروی بیمارستان فارابی
دانشکده پیراپزشکی
4276485
سرخه لیژه ـ
خیابان دانشگاه
دانشکده داروسازی
8264447
میدان ایثار ـ
جنب بیمارستان فارابی
دانشکده بهداشت
7277708-7277030
خیابان شریعتی
دانشکده دندانپزشکی
2-7246350
میدان فردوسی
م.آ.د. معتضدی
7283602-7279789
نقلیه
م.آ.د. امام خمینی(ره)
8260700-8261046
میدان ایثار ـ
جاده دولت آباد
م.آ.د. فارابی
8360295-8360041
بلوار شهید بهشتی
م.آ.د. امام علی(ع)
7-4276301
سرخه لیژه ـ
خیابان دانشگاه
م.آ.د. امام رضا(ع)