نام کتابخانه

آدرس

تلفن

دانشکده پزشکی

سرخه لیژه خیابان دانشگاه

34274618-21

دانشکده پیراپزشکی

جاده دولت آباد- روبروی بیمارستان فارابی

38279899

دانشکده پرستاری و مامایی

جاده دولت آباد- روبروی بیمارستان فارابی

38261083

دانشکده داروسازی

سرخه لیژه خیابان دانشگاه

34276489

دانشکده بهداشت

میدان ایثار - جنب بیمارستان فارابی

38264447-6

دانشکده دندانپزشکی

خیابان شریعتی

37296591

م.آ.د معتضدی

میدان فردوسی

37246350-2

م.آ.د امام خمینی (ره)

نقلیه

37283602

37279789

م.آ.د فارابی

میدان ایثار جاده دولت آباد

38260700

38261046

م.آ.د امام علی (ع)

بلوار شهید بهشتی

38360295

38360041

م.آ.د امام رضا(ع)

سرخه لیژه خیابان  دانشگاه

34276301-7