کوریکولوم آموزشی تخصصی

کوریکولوم آموزشی فوق تخصصی

کوریکولوم آموزشی دکترای تخصصی رشته های دندانپزشکی

کوریکولوم آموزشی دکترای تخصصی رشته های داروسازی

کوریکولوم آموزشی دکترای تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی

کوریکولوم آموزشی دوره Ph.dبهداشت عمومی

 bar

کوریکولوم آموزشی دکتری عمومی داروسازی

کوریکولوم آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی

کوریکولوم آموزشی دکتری عمومی پزشکی عمومی

 bar

کوریکولوم آموزشی رشته های داروسازی - کارشناسی ارشد ناپیوسته

کوریکولوم آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی - کارشناسی ارشد ناپیوسته

 bar

کوریکولوم  آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی - کارشناسی پیوسته

کوریکولوم آموزشی رشته های دندانپزشکی - کارشناسی پیوسته 

 bar

کوریکولوم آموزشی رشته های دندانپزشکی - کارشناسی ناپیوسته

کوریکولوم آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی - کارشناسی ناپیوسته

 bar

کوریکولوم آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی - کاردانی

کوریکولوم آموزشی رشته های دندانپزشکی - کاردانی