راه های ارتباطی

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

صندوق پستی: 67145-1619

کد پستی: 67146-73159