ساعت کار کتابخانه

واحد امانت کتب، نشریات و پایگاه عرضه اطلاعات:
شنبه ـ پنجشنبه : 8 صبح تا 22 شب   جمعه ها: 12-8 به استثناء روزهای تعطیل رسمی

سالن مطالعه:
همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 24 نیمه شب