تماس با ریاست کتابخانه مرکزی

آدرس ایمیل :

alichehry@kums.ac.ir

فاکس :

38357778

تلفن:

38360019

علی امید چهری