تماس با مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش

آدرس ایمیل:

f_rajati_12@yahoo.com

فاکس :

38357778

تلفن:

38360019

دکتر فاطمه رجعتی