سفارشات

بخش سفارشات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ 1/9/1388 فعالیت خود را آغاز نمود. این بخش یکی از قسمتهای اساسی کتابخانه محسوب می شود که در آن سفارشات کتابهای مورد نظر گروههای آموزشی و اعضایهیأت علمی و دانشجویان با توجه به بودجه های تخصیص داده شده از طرف معاونت پژوهشی و نظر کارشناسان کتابداری و کمیته خرید کتاب تهیه می شود.

وظایف بخش سفارشات

 1. معرفی منابع انتخاب کتاب
 2. جمع آوری نیازها
 3. خرید
 4. مبادله و اهداء
 5. همکاری با بخشهای دیگر
 6. فرآیند تأمین منابع و گسترش کتاب
 7. 1. ارسال کاتالوگ کتاب ناشران به گروه های آموزشی، دانشکده ها و دانشجویان

  2. گردآوری لیست های انتخابی گروه های مختلف آموزشی

  3. بررسی و تأئید لیست های گردآوری شده در کمیته تامین منابع بر اساس اولویت و بودجه تخصیصی

  4. خرید لیست های تائید شده از نمایشگاه های معتبر بین المللی، تخصصی و موردی ناشران

  5. ارسال کتابهای خریداری شده به بخش فهرستنویسی جهت انجام فهرست، عطف، برچسب و دیگر کارهای آماده سازی کتاب

  6. انتقال کتابهای آماده و فهرست شده به بخش امانت و چیدن آنها در قفسه ها بر اساس رده بندی

  7. امانت و عودت به کتاب به مراجعین، دانشجویان و دیگر اعضاء کتابخانه

آدرس الکترونیکی:  markazsefaresh@kums.ac.ir