بحش سفارشات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بخش سفارشات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ 1/9/1388 فعالیت خود را آغاز نمود. این بخش یکی از قسمتهای اساسی کتابخانه محسوب می شود که در آن سفارشات کتابهای مورد نظر گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی و دانشجویان با توجه به بودجه های تخصیص داده شده از طرف معاونت پژوهشی و نظر کارشناسان کتابداری و کمیته خرید کتاب تهیه می شود.

وظایف بخش سفارشات

1. معرفی منابع انتخاب کتاب

2. جمع آوری نیازها

3. خرید

4. مبادله و اهداء

5. همکاری با بخشهای دیگر

مسئول بخش سفارش: خانم ویدا ملکیان

آدرس الکترونیکی: markazsefaresh@kums.ac.ir