فهرست نویسی و آماده سازی

بخش فهرستنویسی و آماده سازی کتب فارسی و لاتین
 
مقدمه:
نظر به اهمیت فهرستنویسی و رده بندی در دستیابی آسان به منابع اطلاعاتی می توان بخش فهرستنویسی را مهمترین بخش و در واقع قلب کتابخانه به حساب آورد. در حقیقت فهرست کتابخانه اطلاعات و مشخصات کتب موجود در مجموعه کتابخانه و محل نگهداری آن را به سهولت برای مطالعه و تحقیق ارائه می دهد.
عملکرد فهرستنویسی بر مجموعه قواعدی متکی است که کتابخانه های جهان با تفاوت جزئی نسبت به هم، از آن پیروی می کنند. ضوابط بخش فهرستنویسی و رده بندی به منظور هماهنگی با سایر کتابخانه ها به شرح زیر است:
الف. وظایف مربوط به فهرستنویسی:
فهرستنویسی کتب فارسی و لاتین برجسته ترین و تخصصی ترین وظیفه این بخش می باشد که به اختصار به اهم وظایف آن اشاره می شود: تدوین خط مشی و دستورالعملهای لازم برای فهرستنویسی و رده بندی و آمده سازی کتابها، تدوین فهرستهای مستند مولف و موضوع و تنظیم برگه دان عمومی برای کتب موجود در کتابخانه، فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی و وظیفه بررسی، کنترل و سازماندهی امور مربوط به فهرستنویسی.
ب. وظایف مربوط به آماده سازی:
بخشی از فعالیتهای جنبی و نیمه حرفه ای بخش فهرستنویسی مربوط به روند تدارک کتب یا آماده سازی می گردد که به اختصار به شرح وظایف آن اشاره می شود: چسباندن جیب کتاب، مهر زدن، چسباندن نشانه راهنما بر روی عطف کتاب، رف برگه نویسی، برگه آرایی (فایل برگه های مربوط به کتاب در داخل برگه دان های عمومی).
ج. وظایف مربوط به خرید و دریافت کتاب:
با توجه به فقدان بخش سفارشات مستقل در کتابخانه مرکزی، بخش فهرستنویسی و آماده سازی ضمن مشارکت در خرید و سفارش وظایف مربوط به دریافت کتاب نظیر: بررسی وضعیت ظاهری کتاب جهت اطمینان از سالم بودن آن، تطبیق صورتحساب با کتابهای دریافتی، زدن مهر اموال، ثبت در دفتر اموال و صدور درخواست خرید و قبض انبار را به عهده دارد.
د. تهیه و توزیع کتب مورد نیاز کتابخانه های مراکز وابسته