ریاست


تماس با مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش

دکتر فاطمه رجعتی

تلفن: 38360019

فاکس38357778

آدرس ایمیل :f_rajati_12@yahoo.com

 

 

تماس با سرپرست کتابخانه مرکزی

علی امید چهری

تلفن: 38360019

فاکس : 38357778

آدرس ایمیل : alichehry@gmail.com