بخش امانت کتاب (گردش کتاب)

این بخش که یکی از مهم ترین بخش های کتابخانه مرکزی می باشد. با داشتن 104510 هزار نسخه کتاب ( 71450  هزار نسخه فارسی  و 33046 هزار نسخه لاتین ) در مساحتی به متراژ 600  متر مربع  در دو نوبت کاری از ساعت  8 صبح الی 8 شب، مشغول به فعالیت وارائه خدمات می باشد. تعداد پرسنل شاغل در این بخش 3 نفر بوده و هرگونه مشاوره و همکاری در زمینه جستجوی کتاب های چاپی و الکترونیکی دراین بخش انجام می گیرد.      

اهم خدمات وفعالیت های بخش امانت:

1.       امانت و عودت کتاب

2.       ورود وثبت اطلاعات کلیه اعضاء جهت صدور کارت

3.       فایل نمودن کتاب های برگشتی و بررسی آن ها

4.       انتخاب کتاب های قدیمی و ویرایش گذشته جهت وجین

5.       آموزش فعالیت های بخش امانت به کارورزان رشته کتابداری

6.       راهنمایی مراجعین جهت استفاده ازنرم افزار جامع کتابخانه

7.       قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در قفسه ها به لحاظ میزان مفقودی و جابجائی کتاب ها

8.       دریافت پیشنهادات وانتقادات مراجعین درباره ی نحوه ارائه خدمات و به کارگیری آن ها در جهت بهبود کیفیت خدمات

9.       ورود و ثبت اطلاعات کلیه اعضاء جهت صدور کارت

شرایط عضویت در کتابخانه:

     برای عضویت دانشجویان، ارائه اصل کارت دانشجویی، داشتن عکس اسکن شده و تکمیل فرم عضویت الزامی است و برای عضویت کارکنان ( اعم از رسمی، پیمانی، طرحی ) و اعضای محترم هیأت علمی، ارائه معرفی نامه از محل خدمت خود، عکس اسکن شده، و هم چنین تکمیل فرم عضویت مورد نیاز می باشد.

ضمنا  هزینه عضویت در کتابخانه مبلغ  1000تومان می باشد.   

قوانین و مقررات کتابخانه:

      در این بخش به هر عضوی به تعداد 4 نسخه کتاب به مدت 15 روز، امانت داده می شود، اعضا  موظف هستند که در تاریخ مقرر کتاب های امانتی را عودت نمایند. درغیر اینصورت به ازای هر روز تأخیر، مبلغ 50 تومان جریمه خواهند شد. 

نحوه ی جستجوی منابع کتابخانه:

      در این بخش جستجوی تمامی منابع از طریق برنامه پارس آذرخش با استفاده از4 دستگاه  کامپیوتر انجام می گردد، به این صورت که مراجعین محترم، پشت دستگاههای کامپیوتر نشسته و با ورود به برنامه جامع کتابخانه، روی گزینه جستجو رفته، و کتاب های مورد نیاز خود را به طرق مختلف مانند نام نویسنده، نام ناشر، عنوان کتاب، شماره ثبت وتاریخ انتشار جستجو می نمایند.