آدرس و شماره تماس با کتابخانه مرکزی

کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ محوطه بیمارستان طالقانی ـ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

صندوق پستی: 1619-67145

تلفن تماس: 8369854   ـ   8358823 ـ  0831

نمابر: 8357778  -  0831